UWAGA! Zmiana taryfy dla podmiotów instytucjonalnych

Szanowny Kliencie

W związku ze zmianą przepisów prawa Bank, uaktualnił zapisy w obowiązujących regulacjach oraz      od dnia 01 luty 2017r. wprowadza zmiany w regulacjach związanych z prowadzeniem rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych, w sposób następujący:

1)    Wprowadzono ujednoliconą treść Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Pszczynie, w którym wprowadzono regulacje następujących produktów i usług:

   a)    Rachunki bankowe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą oraz „non profit” w tym: rachunki bieżące i pomocnicze, lokaty terminowe;
   b)    karty płatnicze debetowe; 
   c)    bankowość elektroniczna w tym: w systemie eBankNet, eCorpoNet;
   d)    usługi sms;
   e)    telefoniczna usługa na hasło;

2)    zaktualizowano formularz informacyjny o obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny;

 Ponadto informujemy, iż z dniem 1 luty 2017r. Bank Spółdzielczy w Pszczynie wprowadza zmiany Taryfy opłat i prowizji bankowych dla podmiotów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Pszczynie.

Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim dostosowanie wysokości opłat i prowizji do kosztów ponoszonych przez Bank głównie związanych z bezpieczeństwem funkcjonowania, jak również wynikają ze wzrostu opłat o charakterze obowiązkowym dotyczącym składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, którym objęte są środki zgromadzone na rachunkach bankowych na  zasadach określonych w Ustawie z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

W przypadku nie wyrażenia zgody na zaproponowane zmiany Klient ma prawo złożenia na piśmie w terminie  do 31 stycznia 2017r. sprzeciwu wobec tych zmian, co spowoduje rozwiązanie umowy prowadzenia rachunków w przeddzień ich wejścia w życie lub wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.

Niezłożenie na piśmie w/w oświadczenia oznaczać będzie akceptację zmian zawartych w Taryfie.

Mamy nadzieję, iż wprowadzone zmiany spotkają się z Państwa zrozumieniem i akceptacją, a w konsekwencji przyczynią się do ciągłego udoskonalania naszych produktów i usług.

 W załączeniu przesyłamy w/w procedury i druki, a wszelkich szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku.

Z poważaniem
Zarząd Banku Spółdzielczego
w Pszczynie

Kursy walut

Kursy walut2018-11-20 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1808
1 USD3.6651
1 CHF3.6645
1 GBP4.6898
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBID 1M - średnia 1,44
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej