Przekazy dewizowe

Korzyści

Bank Spółdzielczy w Pszczynie jest uczestnikiem międzynarodowego systemu rozliczeń SWIFT. Bank realizuje zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na zlecenie klientów posiadających rachunki w BS Pszczyna.

Swift Code / BIC Code Banku Spółdzielczego: POLUPLPR

Oferowane rodzaje przekazów:

 • przekaz regulowany
 • przekaz SEPA
 • polecenie wypłaty

Przelew regulowany - polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonana przez Klienta polskiego banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki:

 • waluta transakcji EUR
 • kwota transakcji mniejsza lub równa 50.000 EUR
 • prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN
 • prawidłowy kod BIC
 • koszty SHA

Przelew SEPA - przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniające warunki:

 • waluta transakcji EUR
 • prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN
 • prawidłowy kod BIC
 • koszty SHA
 • brak dodatkowych instrukcji płatniczych
 • bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer)

Polecenie wypłaty - skierowana do, lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza, polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). Nie spełniająca warunków SEPA i przekazu regulowanego.

Aby wysłać środki za granicę należy złożyć w Banku wypełniony i podpisany przez upoważnione osoby druk dyspozycji przekazu w obrocie dewizowym. Dyspozycje złożone w Banku do godziny 16:00 przekazywane są standardowo w dniu ich przyjęcia, a środki docierają na rachunek banku zagranicznego, nie później niż do końca następnego dnia roboczego dla waluty EUR, dla pozostałych walut do dwóch dni roboczych.

Istnieje możliwość realizacji dyspozycji w trybie pilnym, pod warunkiem złożenia jej w banku do godziny 12:00 i po uiszczeniu dodatkowej opłaty.

Zlecenia złożone po wyznaczonych godzinach realizowane są w następnym dniu roboczym.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBID 1M - średnia 1,44
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej