Przekazy dewizowe

 • Bank Spółdzielczy w Pszczynie jest uczestnikiem międzynarodowego systemu rozliczeń SWIFT. Bank realizuje zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na zlecenie klientów posiadających rachunki w BS Pszczyna.

  Swift Code / BIC Code Banku Spółdzielczego: POLUPLPR

  Oferowane rodzaje przekazów:

  • przekaz regulowany
  • przekaz SEPA
  • polecenie wypłaty

  Przelew regulowany - polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonana przez Klienta polskiego banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki:

  • waluta transakcji EUR
  • kwota transakcji mniejsza lub równa 50.000 EUR
  • prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN
  • prawidłowy kod BIC
  • koszty SHA

  Przelew SEPA - przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniające warunki:

  • waluta transakcji EUR
  • prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN
  • prawidłowy kod BIC
  • koszty SHA
  • brak dodatkowych instrukcji płatniczych
  • bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer)

  Polecenie wypłaty - skierowana do, lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza, polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). Nie spełniająca warunków SEPA i przekazu regulowanego.

  Aby wysłać środki za granicę należy złożyć w Banku wypełniony i podpisany przez upoważnione osoby druk dyspozycji przekazu w obrocie dewizowym. Dyspozycje złożone w Banku do godziny 16:00 przekazywane są standardowo w dniu ich przyjęcia, a środki docierają na rachunek banku zagranicznego, nie później niż do końca następnego dnia roboczego dla waluty EUR, dla pozostałych walut do dwóch dni roboczych.

  Istnieje możliwość realizacji dyspozycji w trybie pilnym, pod warunkiem złożenia jej w banku do godziny 12:00 i po uiszczeniu dodatkowej opłaty.

  Zlecenia złożone po wyznaczonych godzinach realizowane są w następnym dniu roboczym.