• Informacja dla Klientów EURO-FATCA

Informacja dla Klientów EURO-FATCA

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe.

W tym celu rządy na całym świecie wprowadzają standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard - CRS), tj. wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Bank Spółdzielczy w Pszczynie.

Podstawą prawną w Polsce, uprawniającą do wymiany takich informacji, jest: Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o  wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, sporządzoną w oparciu o przepisy:

  1. Dyrektywy Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 359, Tom 57 z 16.12.2014, str. 1),
  2. Common Reporting Standard, do którego stosowania Polska zobowiązała się w podpisanym w dniu 29 października 2014 r. Wielostronnym porozumieniu właściwych władz, w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych;

Działając w świetle w/w Ustawy, Bank Spółdzielczy w Pszczynie zobowiązany jest określić, rezydencję podatkową swoich Klientów. W celu uzyskania tych informacji, Bank będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich Klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeśli okaże się, że Klient jest rezydentem podatkowym kraju innego, niż ten, w którym są prowadzone jego rachunki bankowe, Bank przekaże taką informację do lokalnych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany Klient.

Powyższy obowiązek dotyczy Klientów, którzy nabyli po dacie 01.05.2017 r. lub będą zainteresowani nabyciem m.in. następujących produktów: rachunki ROR, rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe.

Przydatne informacje

Konieczne działania

Aby potwierdzić swój status w świetle przepisów EURO-FATCA, Klienci mogą zostać poproszeni o wypełnienie stosownego formularza tj. oświadczenia o rezydencji podatkowej.

Niezłożenie Oświadczenia o statusie EURO-FATCA spowoduje od dnia 01 maja 2017 r. brak możliwości nabywania produktów.

W przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia wskazanych powyżej terminów oraz ich zastosowania, definicje znajdą Państwo w dalszej części: „Słownik używanych pojęć".

W przypadku pytań dotyczących EURO-FATCA i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z  niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Pszczynie nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

Najczęściej zadawane pytania

1. Czym jest EURO-FATCA? Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting   Standard, CRS), to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze. EURO-FATCA ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

2. Kogo dotyczy EURO-FATCA? Celem EURO-FATCA jest ustalenie rezydencji podatkowej Klientów. Zgodnie z wymogami EURO-FATCA instytucje finansowe – w tym Banki Spółdzielcze mają obowiązek wskazania Klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki bankowe. Informacje te muszą następnie zostać przekazane lokalnym organom podatkowym.

3. Dlaczego Bank pyta mnie o mój kraj(e) rezydencji podatkowej? Zgodnie z EURO-FATCA, lokalne organy podatkowe wymagają od instytucji finansowych, w tym również od Banków Spółdzielczych, aby zbierały, a następnie raportowały informacje dotyczące statusu podatkowego swoich klientów.Jeśli klient będzie otwierał nowy rachunek bankowy, produkt finansowy lub dokona jakiejkolwiek zmiany swoich danych, zostanie poproszony przez pracowników Banku Spółdzielczego w Pszczynie o dostarczenie dodatkowych informacji. Zgodnie z wymogami CRS, Bank jest zobowiązany uzyskiwać takie dane od swoich klientów.

4. Czy jest to praktyka stosowana przez wszystkie banki? Tak, wszystkie instytucje finansowe w tym wszystkie banki w Polsce mają obowiązek postępowania zgodnie z wymogami EURO-FATCA.

5. Jakie informacje Klient jest zobowiązany dostarczyć do Banku? W związku z wymogami CRS, Bank Spółdzielczy w Pszczynie poprosi o dostarczenie  poniższych informacji:

1) Klient Indywidualny:

a) imię i nazwisko;

b) aktualny adres zamieszkania;

c) miejscowość i kraj urodzenia;

d) data urodzenia;

e) kraj / kraje rezydencji podatkowej;

f) numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

2) Klient Instytucjonalny / Podmioty prawne:

a) nazwa;

b) aktualny adres siedziby (w tym kraj);

c) kraj / kraje rezydencji podatkowej;

d) status podmiotu;

e) dane osoby kontrolującej - dane osoby fizycznej;

f) numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

6. Jak zdefiniować, który kraj jest moim krajem rezydencji podatkowej? Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności. W przypadku pytań dotyczących Państwa kraju rezydencji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą.

7. Jak często muszę przekazywać te informacje do Banku Spółdzielczego w Pszczynie? Po otrzymaniu przez Bank Spółdzielczy w Pszczynie ważnego Oświadczenia Klienta, złożenie kolejnego konieczne będzie jedynie w związku z aktualizacją informacji dotyczących rachunku lub jeśli uznamy, że status wymagający raportowania w świetle przepisów CRS mógł ulec zmianie.

8. Jakie informacje zostaną przekazane do lokalnych organów podatkowych? Do lokalnych organów podatkowych zostaną przekazane dane dostarczone przez Klienta na formularzach: Oświadczenie dla Klienta Indywidualnego, Oświadczenie dla Klienta Instytucjonalnego - dane beneficjenta rzeczywistego.

9. Gdzie uzyskam dodatkowe informacje? W przypadku pytań dotyczących CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z lokalnym organem podatkowym lub niezależnym doradcą, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego. Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/

Słownik używanych pojęć

1. CRS - standard automatycznej wymiany informacji podatkowych (ang. Common Reporting Standard, CRS), to stosowany na skalę światową wymóg zgłaszania i zbierania informacji, obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze, który ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania. Działając w świetle przepisów CRS, Bank jest zobowiązany określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). Jeśli klient jest rezydentem podatkowym poza krajem, w którym prowadzone są jego rachunki bankowe, Bank przekaże taką informację do właściwych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać taką informację z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

2. Klient Indywidualny - osoba fizyczna,  osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz rolnik wykonujący indywidualnie działalność rolniczą (jedna osoba fizyczna niezależnie od roli, w której występuje).

3. Podmiot - EURO-FATCA definiuje Podmioty jako osoby prawne lub podmioty mające osobowość prawną, czyli takie jak: spółka kapitałowa, organizacja, spółka osobowa, trust lub fundacja. Definicja ta obejmuje więc klientów posiadających rachunki, produkty biznesowe lub korzystających z usług biznesowych Banku. Termin ten nie obejmuje natomiast podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub rolników, gdyż w świetle przepisów EURO-FATCA traktuje się je jak osoby fizyczne (Klienci Indywidualni).

4. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD) - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) to organizacja międzynarodowa skupiająca 34 państwa członkowskie, Komisję Europejską oraz Brazylię, Chiny, Indie, Indonezję i Afrykę Południową jako stałych gości.

5. Rezydencja podatkowa - miejsce siedziby podmiotu lub miejsce zamieszkania Klienta indywidualnego dla celów podatkowych (domicyl podatkowy).

6. TIN (ang. Tax Identification Number) - numer identyfikacyjny podatnika lub, w przypadku braku TIN jego funkcjonalny odpowiednik, stosowany przez państwo rezydencji do identyfikacji osoby fizycznej lub podmiotu w celach podatkowych, w tym numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);

7. Oświadczenia - oświadczenia to formularze, które służą klientom do określenia swojego statusu rezydencji podatkowej zgodnie z wymogami EURO-FATCA. Dokładne informacje dotyczące tych formularzy znajdują się pod linkami Oświadczenia EURO-FATCA dla Klientów Indywidualnych oraz Oświadczenia EURO-FATCA dla Podmiotów Instytucjonalnych.

8. Dochód pasywny - na potrzeby EURO-FATCA dochód pasywny* ogólnie uważa się za obejmujący część dochodu brutto, na który składają się: dywidendy, odsetki, dochód równoważny z odsetkami, opłaty eksploatacyjne i czynsze inne niż opłaty eksploatacyjne i czynsze uzyskiwane w ramach aktywnego prowadzenia działalności, przynajmniej w części, przez pracowników NFE**, ubezpieczenia rentowe, nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających ze sprzedaży lub z wymiany aktywów finansowych, dających podstawę do powstania dochodu pasywnego opisanego powyżej, nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających z transakcji (w tym transakcji typu futures, forwards, opcji itp.) obejmujących dowolne aktywa finansowe, nadwyżki z tytułu dodatnich różnic kursowych, dochód netto ze swapów, kwoty otrzymane na podstawie umów ubezpieczenia wartości pieniężnych

* W przypadku NFE działającego zazwyczaj jako dealer aktywów finansowych, dochód pasywny nie obejmuje wszelkich dochodów z transakcji zawartych w ramach normalnej działalności takiego dealera.

** Termin NFE oznacza jakikolwiek podmiot, który nie jest instytucją finansową

9. Automatyczna wymiana informacji (ang. The Automatic Exchange of Information, AEOI) - jest praktykowana przez rządy krajów na całym świecie, aby jeszcze skuteczniej i na szerszą skalę przeciwdziałać uchylaniu się od obowiązku płacenia podatków. Stanowi ona podstawę do automatycznej wymiany informacji o zagranicznych klientach (rezydentach podatkowych) prowadzonej między właściwymi organami podatkowymi.

10. Osoba kontrolująca – beneficjent rzeczywisty zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tj.:

a) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność,

b) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25% w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego - w przypadku osób prawnych,

c) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25% majątku - w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

Cookies