Podstawowy Rachunek Płatniczy

 • Podstawowy rachunek płatniczy dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym innym banku rachunku płatniczego (rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego).

  Podstawą założenia rachunku jest złożenie wniosku w placówce Banku.

  W ramach Podstawowego Rachunku Płatniczego Posiadacz rachunku otrzymuje:

  • Bezpłatne otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku.
  • Bezpłatne wpłaty i wypłaty gotówki w kasach Banku.
  • Bezpłatny dostęp do bankowości elektronicznej.
  • Bezpłatne wydanie i obsługę debetowej karty płatniczej.
  • Darmowych pięć pierwszych w miesiącu wypłat gotówki z obcych bankomatów w kraju*
  • Darmowych pięć pierwszych w miesiącu przelewów, realizacji zleceń stałych i realizacji poleceń zapłaty**

  Podstawowy Rachunek Płatniczy posiada pewne ograniczenia, takie jak:

  • Brak możliwości założenia rachunku dla Klientów już korzystających z takiej usługi***.
  • Brak możliwości prowadzenia rachunku jako rachunku wspólnego.
  • Brak możliwości założenia lokat bankowych i rachunków oszczędnościowych.
  • Brak możliwości wykonania polecenia przelewu do kraju nienależącego do państw członkowskich.
  • Brak możliwości wydania drugiej i kolejnej karty płatniczej do rachunku podstawowego oraz wnioskowania o kartę kredytową.
  • Brak możliwości płacenia kartą do konta i wypłat z bankomatów w kraju nienależącym do państw członkowskich.
  • Brak możliwości korzystania z kredytu w rachunku płatniczym.

  * dotyczy bankomatów innych niż bankomaty Banku, Grupy BPS oraz sieci Planet Cash. Lista bankomatów grupy BPS dostępna jest na stronie internetowej Banku, wypłaty powyżej limitu płatne są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat.

  ** za wyjątkiem przelewów wewnętrznych, przelewów w systemie SORBNET i przelewów w walucie obcej, przelewy powyżej limitu płatne są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat.

  *** Bank ma prawo odmówić otwarcia rachunku w przypadkach wymienionych w Ustawie o usługach płatniczych, nawet po przyjęciu wniosku o otwarcie rachunku.