• Kredyt hipoteczny

  Kredyt hipoteczny

  Przydatne informacje

  Informacja dotycząca kredytów

  Od 1 stycznia 2023 roku Bank Spółdzielczy w Pszczynie (zwany dalej także Bank) zawiesza udzielanie kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem opartym o indeks WIBOR do czasu wprowadzenia oprocentowania zmiennego opartego o indeks WIRON.

  Wprowadzając tę zmianę Bank realizuje założenia opublikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego dla procesu zastąpienia WIBOR-u przez WIRON, czyli nowy wskaźnik Risk Free Rate. Zgodnie z tym dokumentem w przypadku istniejącego portfela detalicznych kredytów hipotecznych opartego o WIBOR jego konwersja na nowy wskaźnik winna nastąpić do 2025 roku.

  Bank Spółdzielczy w Pszczynie wprowadza do swojej oferty kredyt hipoteczny o zmiennej stopie procentowej oraz okresowo-stałej stopie procentowej.

  • Zmienna stopa procentowa

  Kredyt w oparciu o zmienną stopę procentową oznacza, że w okresach kwartalnych stopa oprocentowania tego kredytu może się zmienić. Jest ona zależna od zmiany wskaźnika referencyjnego – zarówno zmian korzystnych, jak i niekorzystnych (spadek, wzrost).

  Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej i marży Banku, ustalanej na okresy 3-miesięczne przy zastosowaniu następujących zasad:

  • stopą referencyjną Banku jest stawka WIBOR 3M z ostatniego dnia notowania drugiego miesiąca każdego kwartału,
  • wysokość marży Banku jest stała w całym okresie kredytowania,
  • okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiadają kwartałom kalendarzowym; pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. Kolejne okresy obowiązywania nowych stóp procentowych rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego (odsetki po zmianie oprocentowania naliczane są od pierwszego dnia miesiąca). Ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu, a kończy z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty tego kredytu.

  Zmiana oprocentowania kredytu spowodowana zmianą stawki WIBOR, będzie miała wpływ na wysokość naliczanych i pobieranych przez Bank odsetek lub rat kapitałowo-odsetkowych.

  Stopą referencyjną jest stawka WIBOR 3M (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) (kod ISIN PL9999999748) będąca wskaźnikiem referencyjnym, który ulega zmianie. Administratorem wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M tj. podmiotem sprawującym kontrolę nad jego opracowywaniem jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie. Stawka WIBOR publikowana jest m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/.

  WIBOR jest to referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce. Banki podają stawki po jakich są gotowe pożyczyć pieniądze innym bankom o godz. 11:00 każdego dnia roboczego. Proces wyznaczania wartości WIBOR nazywany jest fixingiem WIBOR i jest szczegółowo regulowany przez Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR. WIBOR 3M jest wyznaczany na trzy miesiące dla kredytów udzielanych sobie nawzajem przez banki.

  • Okresowo stała stopa procentowa

  Okresowo-stała stopa procentowa ustalana jest na okres 60 miesięcy. Okresowo-stałe oprocentowanie kredytu oznacza, że przez czas określony w umowie (5 lat) wysokość oprocentowania, a tym samym rat kapitałowo-odsetkowych, nie zmieni się. Oprocentowanie będzie “zamrożone” na jednym poziomie. Wahania stóp procentowych, spowodowane np. zmianami wysokości stopy referencyjnej dokonanej przez Radę Polityki Pieniężnej,  nie będą miały wpływu na wysokość tego oprocentowania.

  Po zakończeniu 60-cio miesięcznego cyklu obowiązywania okresowo-stałego oprocentowania, kredyt przejdzie w tryb oprocentowania zmiennego zgodnie z zapisami wynikającymi z umowy kredytowej, z zastrzeżeniem, zapisów o których mowa w zdaniu poniżej.

  Kredytobiorca, który będzie chciał skorzystać z oprocentowania okresowo-stałego w kolejnych 60 miesiącach kredytowania, zobowiązany będzie do złożenia  min. 30 dni przed zakończeniem bieżącego okresu, w którym oprocentowanie jest stałe, wniosku o zmianę warunków kredytu/utrzymanie warunków oprocentowania okresowo-stałego a po jego pozytywnym rozpatrzeniu przez Bank - do podpisania aneksu do umowy kredytowej.

  W przypadku istniejących umów o kredyt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem Kredytobiorca może również zmienić sposób oprocentowania swojego kredytu na okresowo stałą stopę przez 60 miesięcy.

  Zmiana formuły oprocentowania możliwa jest pod warunkiem złożenia wniosku przez Kredytobiorcę o zmianę warunków kredytowania, a ponadto gdy:

  • kredyt został uruchomiony w całości,
  • brak zaległości w spłacie,
  • na dzień złożenia wniosku, do końca okresu kredytowania pozostało nie mniej niż 61 miesięcy.

  Szczegółowe wyjaśnienia oraz informacje w w/w zakresie dostępne są w placówkach Banku.

  Bank Spółdzielczy w Pszczynie

  Centrala Banku

  Adres: 43-200 Pszczyna, Rynek 6

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 15.00

  Telefon kontaktowy: 32 210 36 39

  wewnętrzne:

  • rachunki bieżące: 72
  • klienci indywidualni: 73
  • kredyty: 71
  • windykacja: 74
  • fax: 29

  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  W przypadku problemów technicznych:

  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  SWIFT: POLUPLPR

  Punkt Kasowy w Pszczynie

  Adres: 43-200 Pszczyna, ul. Dobrawy 4

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 17.00

  Telefon: 32 210 00 60

  Punkt Kasowy w Goczałkowicach-Zdroju

  Adres: Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13  / Budynek Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju

  Godziny otwarcia: 

  Poniedziałek  8.00 - 15.00

  Wtorek 8.00 - 16.30

  Środa - Piątek 8.00 - 14.30

  Telefon: 32 210 70 03

  Punkt Kasowy w Kobiórze

  Adres: Kobiór, ul. Kobiórska 5 / Budynek Urzędu Gminy w Kobiórze

  Godziny otwarcia: 

  Poniedziałek - Środa 8.00 - 15.00

  Czwartek 8.00 - 16.30

  Piątek 8.00 - 13.30

  Telefon: 32 328 80 18

  Cookies